Cung oán ngâm khúc (bản Edmond Nordemann 1905)

Xem các phiên bản khác của tác phẩm này tại Cung oán ngâm khúc.
Cung oán ngâm khúc  (1905) 
của Nguyễn Gia Thiều, do Edmond Nordemann dịch


曲吟怨宮

CUNG OÁN NGÂM KHÚC

L’ODALISQUE MÉCONTENTE曲吟怨宮

CUNG OÁN NGÂM KHÚC

形像繪並語法大譯囘五爲分

Chia năm đoạn, thư mục-lục dải tiếng đại-pháp, mấy vẽ hình người.

L’ODALISQUE

MÉCONTENTE

(Poème populaire annamite)

Divisé en 5 chants et suivi d’une table analytique traduite en français

Orné d’une gravure

Transcrit et publié

par

EDMOND NORDEMANN

DIRECTEUR DU COLLÈGE QUỐC-HỌC, À HUẾ.

Fondateur de la Société d’Enseignement mutuel des Tonkinois.

OFFICIER D’ACADÉMIE


PRIX.... 0$20

Frais de poste en sus.


訂重旻低吳教掌場學國

CHƯỞNG DÁO CHƯỜNG QUỐC-HỌC NGÔ-ĐÊ-MÂN DẢI NỐI THÊM


HUÉ. – 1905


TOUS DROITS RÉSERVÉS

TỰA

Khúc Cung-oán-ngâm này là của ông Ôn-như-hầu[1] làm da, đâu là người cuối đời nhà Lê. Ý khổ ông ấy là người thông-minh chí-thức, chước thời vua yêu-dùng, sau thời vua hay nghe người này người khác, dồi chán, bỏ ông ấy.

Ông ấy nhân sem thấy đời sưa bên Tầu có nàng Cung-phi[2] có tài-đức có nhan-sắc mà cũng lỗi thời như mình, mới mượn ý ấy làm da khúc ngâm này. Nhời tuy ai-oán, mà ý thời cao, học thời dộng, dùng nhiều sự-tích điển-cố, thật là hay déo-dắt, nên sem.

Này tựa.

NGÔ-ĐÊ-MÂN

DẶN CHO BIẾT

1. — Những tiếng nào có dấu hoa thị (*) là nói bóng có sự-tích; ta đương nhặt lấy chong các chuyện, đặt thành quyển tự-vị, sẽ in sau; hễ ai muốn biết thì cha ở đấy.

2. — Chữ Quốc-ngữ thường viết lẫn-lộn những vần ch mấy tr, d, gi, mấy r, s mấy x; mà tiếng Bắc-kì, lúc nói, mỗi thứ chỉ thấy có một vần mà thôi. Cho nên chong sách này tóm lại những vần

ch, mấy tr, làm một vần ch,
d, gi, mấy r, — — d,
s, mấy x, — — s.

Như thế thì vừa hợp tiếng Bắc-kì, vừa dễ nhớ dễ cha.

   

Cung-phi (Odalisque)

Thơ chữ dằng:

無端月老怨紅顔寂寞空閨寶篆殘 
半枕秋虫吟夜永滿牎凉月鎖春寒 
愁挑殘燭憐孤影懶對菱花理佩環 
一片幽情難盡話時揮淸淚撲珠欄 
河平愚溪後生撰 

Thơ nôm dằng:

Ông nguyệt ghen chi khách má hồng,
Chiện tàn vắng-vẻ chốn buồng không;
Đêm kêu nửa gối chùng eo-óc,
Suân khoá đầy song nguyệt lạnh-lùng;
Buồn gợi đèn tàn chơ bóng-dáng:
Nhác soi hương sáng sửa bông-vòng;
Mảnh tình u-ẩn khôn bầy tỏ,
Vẩy khắp câu-lan dọt lệ chong.

MỤC-LỤC

I. -
Ông Dời cứ hay đem chữ phận bạc ghẹo khách má hồng, để người ta phải oán-thán! Mình là người con gái, sắc thì: tươi như hoa, đẹp như gấm; tài thì: thơ liền anh Lí-Bạch, vẽ liền chị Vương-Duy, đàn đọ Tương-Như, cờ ngang Đế-thích. Từ quan cho đến dân, ai nghe tiếng cũng muốn ngấp-nghé! Số mình về sau chẳng cũng vui lắm ư!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
II. -
Thế nhưng mà nghĩ quộc đời như dấc chiêm-bao: Hễ muốn được vinh-hoa phú-quí, thì phải lo ngày liệu đêm, thức khuya dậy sớm, mưu lừa chước lọc, mà thịnh suy cũng chẳng mấy lúc! Thà dằng nương cảnh Phật tu-hành, để thong-thả cái thân, không lo-lắng việc đời chi nữa cho song!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
III.-
Nào ngờ, người có tài-sắc, ai để cho ở không? Lại phải kén vào làm Cung-phi, hương sông sạ ướp, sớm chực chưa chầu, cung đàn tiếng địch, gối phượng chăn loan, tưởng mình là phận gái mà được sánh mấy vua-chúa, cũng đã cam tiếng tài-sắc ở đời!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12

IV.-
Biết đâu dồi sau vua ham những đứa lẽ-mọn tô son dồi phấn, nhời đẩy mắt đưa, để cho mình phải chăn đơn gối chiếc, cửa mốc sân dêu, không nhìn-nhõ ỏ-ê dì đến!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
V.-
Thấy như thế thì chả muốn nghĩ sự chồng con chi nữa! Đến bao dờ vua lại có lòng nghĩ lại, thì dữ làm sao cho được môi son má hồng như chước!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19Chú thích

  1. Chỉ biết tước là thế, không biết tên.
  2. Cũng chỉ thấy nói chức, không nói tên.


   Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:
 

Tác phẩm này thuộc về phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928. Nó có thể có bản quyền ở bên ngoài Hoa Kỳ (xem Trợ giúp:Phạm vi công cộng).