Các phiên bản của
Cung oán ngâm khúc
của Nguyễn Gia Thiều

Các phiên bản của Cung oán ngâm khúc gồm có: