Con lừa mặc lốt con sư tử

     Lốt da Sư tử lừa mang,
Lung lăng[1] khắp xóm, dọc ngang một mình.
     Ai ai trông thấy chẳng kinh!
Tuy là si ngốc, chúng tin trí tài.
     Rủi thì tai ló ra ngoài,
Tỏ tuồng gian giảo, bày loài giả danh.
     Tại mình sanh sự sự sanh!
Kẻ chăn bắt đặng, khó lành được vay!
     Đuổi lùa vô chỗ cối xay,
Ngày đêm xay bột, hết tay ngang tàng.
     Ngay tình khôn biết mưu gian!
Ngỡ là sư tử, nào bàn Lừa đâu.

   
Chú thích

  1. Lung lăng: Hung hăn, ngang tàng, làm cho rối loạn. Sãi vãi: Ghét Đổng Trác lung lăng trong nhà Hán.