Chủ đề:Văn kiện lập hiến

Văn kiện lập hiến
Trang này bao gồm các văn kiện liên quan đến việc hình thành một nền độc lập quốc gia, các quyền cơ bản và cấu trúc chính trị. Nó không giới hạn chỉ gồm văn bản hiến pháp. Xem thêm Chủ đề:Văn kiện lập pháp.

Các bản Hiến pháp Sửa đổi

Hoa Kỳ Sửa đổi

Nhật Bản Sửa đổi

Triều Tiên Sửa đổi

Trung Quốc Sửa đổi

Việt Nam Sửa đổi

Hiến pháp của quốc gia cũ Sửa đổi

Việt Nam Cộng hòa Sửa đổi

Liên Xô Sửa đổi

Hiến chương đa phương Sửa đổi

Liên Hiệp Quốc Sửa đổi