Cách sử dụng Sửa đổi

Bản mẫu này canh giữa cho văn bản.

Đổi hướng Sửa đổi

  • {{g}}