Bản mẫu:Giữa

(Đổi hướng từ Bản mẫu:G)

{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng Sửa đổi

Bản mẫu này canh giữa cho văn bản.

Đổi hướng Sửa đổi

  • {{g}}