Đại Nam Quấc âm tự vị/Tome II/Lời dặn

LỜI DẶN

Trong tự-vị có nhiều tiếng trùng lặp, ta cũng có ý để mà coi cho chắc nghĩa.