Bạn cần phải cài đặt bộ phông chữ NomNaTong để hiển thị đầy đủ các ký tự trong văn kiện này.

DICTIONNAIRE ANNAMITE


大南國音字彙

ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ

Tham dụng chữ nho có giải nghĩa, có dẫn chứng, mượn 24 chữ cái phương Tây làm chữ bộ.

HUÌNH-TỊNH PAULUS CỦA

TOME II

MX


SAIGON

Imprimerie REY, CURIOL & Cie

Rue Catinat & d'Ormay


1896

Mục lục Sửa đổi

Phần(không được liệt kê trong bản gốc)