PHẠM VĂN NGHỊ

(Hoàng-giáp Tam-đăng)

34. ĐỀ ĐỘNG LIÊN-HOA, NINH-BÌNH

I

Ta chẳng trêu ai, chẳng ghẹo ai,
Ơn vua về ở động Thiên-thai.
Thiên-thai chỉ có non cùng nước,
Non nước làm vui gác chuyện ngoài.

II

Một gánh cành câu tới thạch bàn,
Cá tuy không được, chỉ ngồi gan.
Dù ai xem giỏ, cười không cá,
Không cá nhưng ông đã được nhàn.