TÚ QUÌ

145. HÁT BỘI

Nhỏ mà không học, lớn làm ngang,
Trống đánh ba hồi đã thấy quan.
Ra rạp ngồi trên ba đứa hiệu,
Vô buồng, đứng dưới mấy ông làng.
Mượn màu son-phấn ông kia nọ,
Cổi lốt cân-đai, chú điếm-đàng.
Tuy chẳng ra chi, những cũng sướng,
Đã trừng trợn mắt lại phùng mang.