Thất-ngôn tuyệt cú

Viếng bạn

Ta cùng bác quen nhau đã lâu,
Khi thơ lưng túi, rượu lưng bầu.
Trời đất yêu ta, ta ở lại,
Non sông nhớ bác, bác đi đâu

(Bùi Ưu-thiên)