Việt Nam sử lược

Bìa cuốn Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, in lần thứ nhất, Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, 1920