Các phiên bản của
Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim
Quyển II

Các phiên bản của Việt Nam sử lược gồm có: