Vô đề (Phan Bội Châu 1929)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Vô đề.
Vô đề (Phan Bội Châu)  (1929) 
của Phan Bội Châu

Chán khóc ai rồi lại khóc mình,
Dở cười dở nói, dở làm thinh,
Lung tung sóng bể, à đa sự,
Lấp ló trăng đêm, ủa hữu tình!
Cương ngựa, ách trâu, cười một giống,
Tiếng gà, máu quốc, khách năm canh.
Ngán cho kìa chiếc thuyền con cỏn
Chở nổi bao nhiêu khối bất bình!