Uống rượu tiêu sầu

Uống rượu tiêu sầu
của Cao Bá Quát

Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy[1],
Cảnh phù-du[2] trông thấy những nực cười.
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời,
Tiêu khiển một vài chung lếu-láo.
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,[3]
斷 送 一 生 惟 有 酒
Trầm tư bách kế bất như nhàn[4].
沉 思 百 計 不 如 閒
Dưới thiều-quang thấp-thoáng bóng Nam-san[5].
Ngoảnh mặt lại, Cửu-hoàn[6] coi cũng nhỏ.
Khoảng trời đất, cổ kim, kim cổ,
Mảnh hình-hài không có, có không.
Lọ là thiên tứ vạn chung[7]!

   
Chú thích

  1. Một trăm năm, một đời người.
  2. Kiếp sống bồng-bềnh trôi nổi của người ta như con vờ, chẳng được bao lâu. Đó là quan niệm của Trang-Chu.
  3. Dứt hẳn một cuộc đời chỉ có rượu.
  4. Nghĩ kỹ trăm đường, không gì bằng nhàn.
  5. Trái núi ở phương Nam.
  6. Chín cõi trong trời đất.
  7. Nghìn cỗ xe, muôn hộc thóc.