Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/80

Trang này đã được phê chuẩn.
84
 


bằng đồng đen, hoặc là những món đồ gỗ, đồ sứ, những bức họa và những bức thêu rất tinh thần, những món đồ gỗ quí Trung-hoa, Tây-tạng, Xiêm cùng là bản-xứ; toàn là những món đồ cổ rất tinh-xảo.

Người thường-dân cứ thứ năm và chủ-nhật thì được phép đến nhà Bảo-tàng mà xem xét tự-do. Vào xem trong nhà Bảo-tàng, trong một hay hai giờ đồng hồ thì được trông thấy những vật quí không kém gì trong cung-điện nhà-vua ở đất Đế-kinh. Thế nhưng cái mục-đích của nhà Bảo-tàng không phải là chỉ để làm cho đẹp mắt người nghèo đâu: vốn là để các nhà mỹ-thuật đến mà quan sát để học lấy những sự tinh-xảo đời xưa. Bởi vậy có nhiều nhà mỹ-thuật thường đến nhà Bảo-tàng để học lấy những sự tinh-thần của đời-xưa hoặc là của ngoại-quốc, rồi họa lấy kiểu-mẫu. Sau nữa là để cho các nhà cự-phú học lấy cách phân-biệt những sự tinh-xảo chân-thực, cùng là những kiểu-mẫu thần-tình của các lân-quốc, như vậy thì biết cách phân biệt các món hàng, những khi mua những món đồ quí để bài-chí trong nhà thì không bị hớ nữa.


Địa-chất bảo-tàng viện.

Nhà Bảo-tàng này không mở cho công-chúng vào xem. Nhưng ai khảo về địa-chất thì có thể vào mà quan sát được.

Môn địa-chất là khảo về đất cát, các thứ đá, và các quặng mỏ, học về những chất các núi và các thung-lũng, các miền lưu-vực; học tại sao đá lở, cùng là vì nước chảy đá mòn làm thành ra những hang đá ở các núi; học về những mỏ than, và các loài kim-khí; và những cách dò thấy mạch để tìm các nơi có mỏ. Thực là một môn học rất ích lợi.

Nhà Bảo-tàng này có giá-trị nhất cõi Viễn-đông này.


Thư-xã chính.

Thư-xã này là một kho có các thứ sách; trong thư-xã có rất nhiều các sách; có những sách thuộc về nhiều thứ tiếng cùng là những sách thuộc về rất nhiều các vấn-đề. Sách thì sếp bầy theo trật-tự, giữ cho không bị ẩm mốc cùng là mối xông. Ai vào thư-xã để xem sách cũng được. Phòng xem sách rất rộng, có đèn sáng, có bàn và có ghế. Ngày nào cũng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Người bản-xứ đều được phép vào trong thư-xã, hỏi lấy sách mà xem ngay tại phòng xem sách. Những người đã quen biết trong xã-hội, có đủ tín-lực thì có thể mượn sách về nhà mà xem. Trong thư-xã có tới 15.000 quyển sách.