Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/78

Trang này đã được phê chuẩn.
82
 


sang để giúp việc nông-phố. Việc nông-phố ở Uc-châu thì không cần phải khó nhọc, vì là giồng rừa; giồng café và cây Ca-cao. Người Bắc-kỳ sang làm ở Uc-châu thì mỗi gia-quyến có một cái vườn lớn để giồng các thứ rau và các thứ cây có quả. Đất ruộng rất tốt, loài gia-súc rất nhiều. Người Bắc-kỳ tới sinh-nghiệp ở những xứ xa xôi này thì kiếm được nhiều tiền, lại đều được khỏe mạnh. Xứ Bắc-kỳ rồi ra bán được nhiều hàng-hóa sang Uc-châu, gây nên một mối thương-lợi vĩnh viễn sau này.

Như thế, xứ Bắc-ky sẽ có ảnh-hưởng truyền đi những nước ngoài, khiến cho người Bắc-kỳ đều có giá-trị lớn đối với liệt-quốc vậy.

Nhưng muốn được như thế, nếu chỉ có kẻ lao-động, cùng là người làm ruộng và những thương-khách đi ra ngoài cõi thì cũng chưa đủ. Phải sao cho người ngoại-quốc trông thấy trong những người Bắc-kỳ ở những nước ấy thì có những hạng người học-thức nữa, như là thày-thuốc, thú-y viên, các nhà kỹ-sư cùng là những người làm quan nữa. Trong các thuộc-địa của Đại-pháp ở tại Uc-châu, hiện nay đương cần đến thày-thuốc, các nhà chuyên-môn về công-chính, cùng là những người làm việc sở bửu-điện. Vậy những người thiếu-niên bản-xứ phải cố học hành để sau nầy đương nổi những chức-vụ đó, mà hiện nay những người Đại-pháp ở những nước xa xôi ấy vẫn để giành phần cho người nước Nam này. Giả sử một ngày kia, ở các tàu biển có những quan đốc-tơ bản-xứ thì vẻ vang cho xứ Bắc-kỳ dường bao.