Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/73

Trang này đã được phê chuẩn.
77
 


năm quan Thống-sứ hỏi ý-kiến nghị-viện về những khoản dự-chi thuộc về bản-hạt như là những tràng-học, nhà thương, việc vệ-sinh, việc nông-lâm, việc công-chính v.v...

Nghị-viện có một trăm đại-biểu của khắp các hạt, cứ 2 vạn xuất-đinh thì bầu một đại-biểu. Những người có chân bầu-cử chức đại-biểu tại Nghị-viện là những chánh phó-tổng, các hàng quan-lại, đương tại chức và đã hồi-hưu, những người có chân khoa-mục, các hàng chức-sắc, những cựu quản đội thuộc về ngạch binh, các hàng tòng-sự các công-sở, các hương-biểu do quan Thống-sứ tuyển-cử, cùng là những người có môn-bài đồng-niên từ 3 đồng bạc giở lên.

Chức thương-nghị hội-viên thì mỗi khóa bầu là ba năm; mỗi năm họp một kỳ vào hạ tuần tháng sáu tây (Juin). Nghị-viện tự bầu tòa trị-sự có bảy viên. Tòa trị-sự thì bầu chức nghị-trưởng.

Chiểu theo điều-lệ trong khi hội-đồng thì có những khoản giữ về những người nói năng quá độ, làm mất thì giờ của hội-đồng, như vậy là để cho những nghị-viên đứng mực có thể tỏ bày được những sự sở-ước của quốc-dân.

Chính-phủ lại chất-vấn nghị-viên về những sự sở-đắc cùng là những sự bất đắc ý của quốc-dân để thi-hành những chính-sách thích-hợp với sự nhu-yếu của bản-xứ vậy.