Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/42

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
32 – VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC
 

Hoàng mới đem bản bộ tướng-sĩ giả cách nói đi đánh giặc, rồi theo đường hải-đạo về Thuận-hóa.

Nguyễn Hoàng về Thuận-hóa rồi, sợ họ Trịnh nghi-ngờ, bèn đem người con-gái là bà Ngọc Tú 玉 秀 gả cho Trịnh Tráng 鄭 梉 là con trai Trịnh Tùng. Ngài ở giữ đất Thuận-hóa, cho người con thứ sáu vào trấn đất Quảng-nam dựng ra kho-tàng, tích-trữ lương-thực.

Từ đấy trở đi, Nam Bắc phân-biệt, bề ngoài thì làm ra bộ hòa-hiếu, nhưng bề trong thì vẫn lo việc phòng-bị để chống cự với nhau.