Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/22

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
12 – VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC
 

MINH-ĐÔ-VƯƠNG
TRỊNH DOANH 鄭 楹 (1740-1767)
Miếu-hiệu là: Nghị-tổ Ân-vương.

Trịnh Doanh đánh-dẹp giặc-giã trong nước.

VÕ-VƯƠNG
NGUYỄN-PHÚC KHOÁT 阮 福 濶 (1738-1765)

Truy-tôn là Thế-tông Hiếu-võ Hoàng-đế.

Ông Nguyễn-phúc Khoát đánh Chân-lạp mở thêm đất ở Gia-định.

LÊ HIỂN-TÔNG 黎 顯 宗 (1740-1786)
Niên-hiệu: Cảnh-hưng 景 興

Hiển-tông húy là Duy-Diêu 維 祧, con vua Thuần-tông. Làm vua được 46 năm, thọ 70 tuổi.

TRỊNH

Trịnh Doanh mất năm đinh-hợi (1767).

TĨNH-ĐÔ-VƯƠNG
TRỊNH SÂM 鄭 森
(1767-1782)
Miếu-hiệu là: Thánh-tổ Thịnh-vương

Trịnh Sâm dẹp yên giặc ở xứ Bắc. Lấy đất Thuận-hóa và đất Quảng-nam của chúa Nguyễn. Nhưng vì say-đắm nàng Đặng thị Huệ, mới bỏ con trưởng lập con thứ, làm thành ra cái mối biến-loạn. Mất năm nhâm-dần (1782).

TÔN-ĐÔ-VƯƠNG TRỊNH CÁN 鄭 澣. Làm chúa được 2

NGUYỄN

Võ-vương Nguyễn-phúc Khoát xưng vương-hiệu năm ất-dậu (1765).

ĐỊNH-VƯƠNG
NGUYỄN-PHÚC THUẦN 阮 福 淳
(1765-1777)

Truy tôn là Diệu-tông Hiếu-định Hoàng-đế.

Đời ngài làm chúa bị Trương phúc Loan chuyên quyền. Quân Tây-sơn nổi lên đánh phía nam, quân họ Trịnh đánh phía bắc.

Sau quân chúa Trịnh vào lấy mất Phú-Xuân, Định-vương chạy vào Gia-định bị