Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/129

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHƯƠNG X

NHÀ HẬU-LÊ MẤT NGÔI VUA

  1. Tây-sơn rút quân về Nam
  2. Nguyễn hữu Chỉnh chuyên quyền ở đất Bắc
  3. Tây-sơn lấy đất Bắc-hà

1. TÂY-SƠN RÚT QUÂN VỀ NAM. Nguyễn Huệ đã dứt được họ Trịnh rồi, vào thành Thăng-long, xuống lệnh cấm quân-lính không được cướp phá dân-gian, và định ngày xin yết-kiến vua Lê ở đền Vạn-thọ.

Bấy giờ vua Hiển-tông đang đau, không ngồi dậy tiếp được, ngài mời Nguyễn Huệ vào ngồi gần sập ngự, lấy lời ôn-tồn mà phủ-dụ. Nguyễn Huệ tâu bày cái lẽ đem binh ra phù Lê diệt Trịnh, chứ không dám có ý dòm ngó gì. Vua mừng rỡ mà tạ Nguyễn Huệ.

Khi quân Tây-sơn ra đến Thăng-long, các quan triều-thần chạy trốn cả, chỉ còn có mấy người nội-giám ở lại hầu-hạ vua. Nguyễn hữu Chỉnh thấy vậy vào tâu với vua xin xuống chiếu tuyên triệu các quan về triều; được mấy hôm có độ mươi người lục-tục kéo nhau trở về. Vua bèn định đến ngày mồng 7 tháng 7 lập đại-trào ở điện Kính-thiên, Nguyễn Huệ đem các tướng vào lạy và dâng sổ quân-sĩ, dân đinh, để tỏ rõ cái nghĩa tôn-phù nhất thống, nghĩa là tự đó về sau nhà Lê có quyền tự-chủ.

Vua phong cho Nguyễn Huệ làm Nguyên-soái Uy-quốc-công 元 帥 威 國 公, và lại gả cho bà Ngọc-Hân công-chúa 玉 欣 公 主 là con-gái của ngài. Chẳng bao lâu vua Hiển