Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/119

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Tiêm-vương tiếp đãi Nguyễn-vương rất hậu, và sai hai tướng là Chiêu Tăng 昭 曽, Chiêu Sương 昭 霜 đem hai vạn quân cùng 300 chiếc thuyền sang giúp Nguyễn-vương. Quân Tiêm-la sang lấy được Rạch-giá, Ba-thắc, Trà-ôn, Mân-thít, Sa-đéc. Khi đánh ở Mân-thít, Châu văn Tiếp bị thương nặng mà mất. Từ đó quân Tiêm ỷ thế đi đến đâu quấy-nhiễu dân sự, làm nhiều điều tàn-ác, cho nên lòng người oán-hận lắm.

7. NGUYỄN HUỆ PHÁ QUÂN TIÊM-LA. Tướng Tây-sơn giữ đất Gia-định là Trương văn Đa 張 文 多, thấy quân Tiêm-la sang đánh phá, thế-lực mạnh lắm, bèn sai người về Qui-nhơn phi-báo. Vua Tây-sơn sai Nguyễn Huệ 阮 惠 đem binh vào chống giữ.

Nguyễn Huệ vào đến Gia-định nhử quân Tiêm-la đến gần Rạch-gằm và Xoài-mút ở phía trên Mỹ-tho, rồi đánh phá một trận, giết quân Tiêm chỉ còn được vài nghìn người, chạy theo đường thượng-đạo trốn về nước. Nguyễn Huệ phá được quân Tiêm-la rồi, đem binh đuổi đánh Nguyễn-vương. Nguyễn-vương bấy giờ hết cả lương-thực, cùng với mấy người chạy về Trấn-giang, ra đảo Thổ-châu, đảo Cổ-cốt, rồi sang Tiêm-la.

Đánh dẹp xong, Nguyễn Huệ đem quân về Qui-nhơn để đô-đốc là Đặng văn Chân 鄧 文 真 ở lại trấn đất Gia-định.

Nguyễn-vương biết thế không mong-cậy được người Tiêm-la, bèn giục ông Bá-đa-lộc đem Hoàng-tử đi sang nước Pháp cầu-viện. Ông Bá-đa-lộc đi rồi, Nguyễn-vương rước vương-mẫu và cung-quyến sang trú ở Vọng-các để chờ có cơ-hội lại về khôi-phục.