Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/115

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nguyễn Nhạc được phong rồi, không phải phòng-giữ mặt bắc nữa, bèn sai Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đem thủy-bộ quân vào đánh Gia-định. Lý Tài chống không nổi phải bỏ chạy. Tân-chính-vương chạy về bến Trà (thuộc Định-tường) rồi lại chạy về Ba-vát (thuộc Vĩnh-long), còn Thái-thượng-vương thì chạy về Long-xuyên. Nhưng chẳng bao lâu Nguyễn Huệ đem quân đuổi bắt được cả Thái-thượng-vương và Tân-chính-vương, đem giết đi.

Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ lấy xong đất Gia-định, để tổng-đốc Chu 朱 ở lại trấn-thủ, rồi đem quân về Qui-nhơn. Qua năm sau là năm mậu-tuất (1778) Nguyễn Nhạc tự xưng đế hiệu, đặt niên-hiệu là Thái-đức 泰 德, gọi thành Đồ-bàn là Hoàng-đế thành, phong cho Nguyễn Lữ làm Tiết-chế, Nguyễn Huệ làm Long-nhương tướng-quân.

5. NGUYỄN-VƯƠNG KHỞI BINH ĐÁNH TÂY-SƠN. Khi Thái-thượng-vương và Tân-chính-vương bị bắt, thì người cháu Thái-thượng-vương là Nguyễn phúc Ánh, chạy thoát được. Đến khi Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ về Qui-nhơn rồi, Nguyễn-phúc Ánh lại tụ tập những tôi tớ cũ, khởi binh từ đất Long-xuyên, tiến lên đến Sa-đéc, và cùng với quan chưởng-dinh là Đỗ thanh Nhân 杜 清 仁, quan cai-đội Lê văn Câu 黎 文 勾[1] và các tướng là Nguyễn văn Hoằng 阮 文 弘, Tống phước Khuông 宋 福 匡, Tống phước Lương 宋 福 樑 về đánh đuổi tổng-đốc Chu, lấy lại thành Sài-côn. Bấy giờ Nguyễn-phúc Ánh mới có 17 tuổi, các tướng đều tôn lên làm Đại-nguyên-súy, Nhiếp-quốc chính 大 元 帥, 攝 國 政.

Được ít lâu vua Tây-sơn lại sai tổng-đốc Chu 朱, tư-khấu Uy 威 và quan hộ-giá Phạm Ngạn 范 彥 đem quân thủy vào đánh Trấn-biên và Phan-trấn cùng các miền ở mặt bể. Đỗ thanh Nhân 杜 清 仁 đem quân Đông-sơn đánh chém được tư-khấu Uy, đuổi được quân Tây-sơn đi, ông Nguyễn-phúc Ánh bèn sai Lê văn Quân đem binh ra đánh lấy thành Bình-thuận và thành Diên-khánh.

  1. Lê văn Câu là người ở Vĩnh-tường đất Gia-định, trước theo Châu văn Tiếp sau làm thuộc tướng Đỗ thanh Nhân.