Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/113

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

tràn vào. Tập Đình thua chạy. Nguyễn Nhạc và Lý Tài phải lùi về giữ bến Bản 板 津 rồi đưa Đông-cung về Qui-nhơn. Tập Đình vốn là người bạo-ngược, Nguyễn Nhạc muốn nhân dịp thua trận bắt giết đi. Tập Đình biết ý bỏ chạy về Quảng-đông bị quan nhà Thanh bắt được đem chém.

Lúc bấy giờ ở phía nam có quan Lưu-thủ đất Long-hồ là Tống phúc Hợp 宋 福 洽 đem quân đánh lấy lại được ba phủ là Bình-thuận, Diên-khánh và Bình-khánh, rồi lại tiến binh ra đánh đất Phú-yên; ở phía bắc thì có quân họ Trịnh đóng ở Quảng-nam, Nguyễn Nhạc liệu thế chống không nổi, bèn sai Phan văn Tuế 潘 文 歲 đem thư và vàng lụa ra nói với Hoàng ngũ Phúc xin nộp đất Quảng-nghĩa, Qui-nhơn, Phú-yên và xin làm tiền khu đi đánh họ Nguyễn.

Hoàng ngũ Phúc cũng muốn dùng Nguyễn Nhạc để đánh đất Gia-định, bèn làm biểu xin chúa Trịnh cho Nguyễn Nhạc làm Tiên-phong-tướng-quân, Tây-sơn Hiệu-trưởng 西 山 校 長, sai Nguyễn hữu Chỉnh 阮 有 整 đem cờ và ấn kiếm vào cho Nguyễn Nhạc.

Nguyễn Nhạc không lo mặt bắc nữa, bèn lập mưu để đánh lấy đất Nam, đem con gái mình là Thọ Hương 壽 香 dâng cho Đông-cung và khoản-đãi một cách rất tôn-kính, rồi sai người đến giả nói với Tống phúc Hợp xin về hàng để lo sự khôi-phục lại đất Phú-xuân. Tống phúc Hợp cho sứ đến xem hư thực, Nguyễn Nhạc đưa Đông-cung ra tiếp, rồi viết thư cho sứ đưa về nói lấy nghĩa phù lập Đông-cung, điện an xã-tắc, Tống phúc Hợp tin là thực tình, không phòng bị gì nữa.

Nguyễn Nhạc biết rõ tình-hình, sai em là Nguyễn Huệ đem quân đến đánh Tống phúc Hợp. Quân họ Nguyễn thua to bỏ chạy về giữ Vân-phong. Nguyễn Nhạc cho người đưa tin thắng trận ra cho Hoàng ngũ Phúc biết. Ngũ Phúc xin chúa Trịnh phong cho Nguyễn Huệ làm Tây-sơn-hiệu tiên-phong-tướng-quân.

Quân Hoàng ngũ Phúc đóng ở Châu-ổ 珠 塢, giáp đất Quảng-nghĩa, đến tháng chạp năm ấy là năm ất-vị (1775) bị dịch chết mất nhiều. Ngũ Phúc viết thư ra xin chúa Trịnh