Trang này cần phải được hiệu đính.
44

KỲ NHÌ :
Đôi lời như nhắc chuyện năm xưa,
Nảo bấy nhơn tình khéo đỏng đưa.
Cổng kín tường cao đời khá chuộng.
Ong qua bướm lại thú coi thừa.
Thà cam đọc sách khi đêm lạnh,
Chẳng chịu nhìn hoa lối dạu thưa.
Tâm sự đa đoan âu dể biết,
Ôi thôi cớ cũng một bản đùa.

Triệu-Luân nghe rỏ ngọn nguồn.
Ngứa nghề chàng cũng họa luôn nguyên vần.

KỲ NHỨT :
Đất khách dầu ai dạ rối bời,
Cảnh tình như vẻ lúc buông khơi.
Lẩy lừng thuyền chạy buồm tuông gió,
Sập sận nhán bay tiếng giậy trời.
Rảo bước nước non dường rộng rãi.
Luống trông nhà cữa giọng vui cười,
Canh tàn mượn chén khuây lòng khách.
Tâm sự còn xa để cạn lời.

KỲ NHÌ :
Cạn lời xin tỏ việc sau xưa,
Lưu lạc may nhờ trận gió đưa.
Hún hiu quê nhà hai kỷ lẻ.
Luông tuồng đất khách sáu năm thừa.
Ngày vui trà rượu lời sâu cạn.
Đêm hứng cầm thi khúc nhặc thưa.
Mượn thú giang hồ làm sự nghiệp,
Khi nên trời cũng sẳng lòng đùa.

Tư bề sống bủa vang rân,
Chén quỳnh châm chước Luân, Nhơn luận đàm.
Luân-thuyền xuôi ngọn gió nam,
Năm ngày đêm mới tới vàm Ngưu-giang.
Cả thuyền rộn rực sửa sang,
Vui mừng khấp khởi hỏi hang vang vầy.