Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/96

Trang này cần phải được hiệu đính.
100
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Bạn bầy chim đá nai hươu,
Càn khôn riêng mở bên đèo khói mây.

VII

山 猿

SƠN VIÊN

隱 約 巢 南 侶
Ẩn ước sào nam lữ
緣 崖 日 幾 回
Duyên nhai nhật kỷ hồi
愁 將 巴 淚 落
Sầu tương Ba lệ lạc
聲 入 楚 雲 哀
Thanh nhập Sở vân ai
飲 澗 呼 朋 去
Ẩm giản hô bằng khứ
聞 經 作 伴 來
Văn kinh tác bạn lai
雲 深 何 處 覓
Vân thâm hà xứ mịch
山 色 正 崔 嵬
Sơn sắc chính thôi ngôi.

Lược dịch:

VƯỢN NÚI

Non cao ngoăn-ngoắt leo chơi,
Tiếng kêu buồn, để cho người rơi châu.
Uống khe dắt rủ bạn bàu,
Ngàn mây ẩn bóng biết đâu dò tìm.

VIII

山 鳥

SƠN ĐIỂU

身 世 雲 烟 外
Thân thế vân yên ngoại