Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/62

Trang này cần phải được hiệu đính.
66
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

破 屋 數 間 曲 江 曲
Phá ốc sổ gian Khúc-giang khúc,
銀 蓖 綵 盝 事 梳 粧
Ngân tỳ thái lộc sự sơ trang,
霧 閣 雲 牕 苦 幽 獨
Vụ các vân song khổ u độc,
粵 從 二 八 惜 芳 容
Việt tòng nhị bát tích phương dung.
蝶 使 蜂 媒 未 肯 通
Điệp sứ phong môi vị khẳng thông,
盡 日 對 依 紅 杏 塢
Tận nhật đối y hồng hạnh ổ,
窺 春 羞 問 少 年 叢
Khuy xuân tu vấn thiếu-niên tùng.
挾 書 何 處 佳 公 子
Hiệp thư hà xứ giai công-tử,
學 博 才 奢 貫 經 史
Học bác tài xa quán kinh sử.
草 草 牆 頭 一 見 間
Thảo thảo tường đầu nhất kiến gian,
良 緣 未 許 心 先 許
Lương-duyên vị hứa tâm tiên hứa,
便 將 凡 卉 向 陽 栽
Tiện tương phàm hủy hướng dương tài,
分 付 東 皇 好 好 開
Phân phó Đông-hoàng hảo hảo khai.
絮 暫 迎 風 香 落 漠
Nhứ tạm nghênh phong hương lạc mạc,
影 初 試 暖 綠 徘 徊
Ảnh sơ thí noãn lục bồi hồi.
穠 花 露 滴 檀 心 吐
Nùng hoa lộ trích đàn tâm thổ,
消 得 從 前 春 恨 苦
Tiêu đắc tòng tiền xuân hận khổ.