Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/258

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
262
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

bắc do tôi chủ-trương, còn Trường-giang trở sang phía tây, do viên tướng họ Đinh trông coi. Nhưng tôi quản-lĩnh quân áo đen, chúng nó còn có từ-tâm, chứ họ Đinh quản-lĩnh quân áo trắng, phần nhiều là những tên ác quỷ, bác không nên không lo-liệu trước.

Lê hỏi:

— Vậy thì làm thế nào?

Dĩ-Thành nói:

— Mỗi một soái-bộ đêm sai hàng hơn nghìn tên quân, chia đi làm ôn-dịch các nơi. Bác nên sắm nhiều cỗ bàn bày sẵn ở sân. Bọn chúng từ xa đến tất là đói-khát, thấy cỗ liền ăn mà không suy-nghĩ gì. Bác núp ở một chỗ tối, đợi khi thấy ăn uống gần xong, bấy giờ mới ra mà sụp lạy, nhưng cũng đừng kêu-nài gì cả. Như thế họa may có cứu-vãn được phần nào chăng.

Đoạn rồi ứa nước mắt cùng nhau từ-biệt.

Lê-Ngộ về đến quê nhà, thì bệnh dịch đương nổi rất dữ, vợ con đều mắc rất nặng, hầu không thể nhận được nhau nữa. Bèn theo lời Dĩ-Thành, đêm hôm ấy làm cỗ rất hậu bày ra ở sân. Quả thấy có đám đông quỷ sứ, từ trên không bay đến nhìn nhau mà nói:

— Chúng ta đều đói cả, sẵn cỗ đây không ăn thì còn đi đâu. Chả nhẽ vì uống mấy chén rượu mà đã đến phải tội được.

Chúng bèn cùng quay lại đánh chén. Một người mặc áo tía chễm-chệ ngồi ở chính giữa, còn những người đều đứng chầu chung quanh, kẻ cầm dao búa, người cầm sổ-sách. Thấy họ ăn uống gần xong, Lê-Ngộ ra lạy mãi, lạy mãi. Người áo tía nói:

— Ta đương đánh chén, gã kia đến đây làm gì?

Chúng quỷ nói:

— Chắc là người chủ bày những mâm cỗ này, nhà hắn có người ốm nặng, kêu xin châm-chước.