Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/229

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
233
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Đầu sông Bạch-hạc, ghè nanh cho giặc hết đường ăn
Cuối bến Mạn-trù[1], đóng cọc cho giặc hết lối chạy.
Dưới nước không cho chỗ nào cứ hiểm,
Trên cạn không để xe nào sóng đôi.
Ngày đánh trống để truyền tin,
Đêm đốt lửa để báo hiệu.
Hình-thế Tây-đô đã vững,
Phên rào Đông-thổ phải bền.
Sẽ thấy Hàn bị đánh mà Triệu phải hàng,
Tung đã hợp thì Hoành phải vỡ[2]
Ta ruổi-giong thực gắp, tiến chẳng ngừng chân,
Giặc ứng-tiếp không rồi, thua trong chớp mắt.
Nếu mình mà hồ-nghi do-dự,
Sợ giặc sẽ chó chạy chuột chui.
Dịp tốt không hai,
Xin Vương quyết đoán.
Kính mong,
Dựng cờ nước Hán[3],
Về phướn nhà Đường[4],


  1. Bến sông Nhị thuộc phủ Khoái-châu Hưng-yên.
  2. Tung và Hoành là những kế-hoạch của các nước đời Chiến-quốc. Tung là kế liên-lạc các nước theo chiều dọc nước Tàu để chống nhà Tần. Hoành là kế các nước rời nhau quay đầu thờ Tần, theo chiều ngang.
  3. Hàn-Tín đánh Triệu, dùng quân kỳ binh, nhổ cờ Triệu, dựng cờ Hán (Hán sử).
  4. Vua Túc-tôn nhà Đường thu binh ở Linh-võ quay cờ tiến về phía đông để đánh giặc An-lộc-sơn (Đường-sử)