Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/221

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
225
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

春 城 日 暮 柳 斜 寒 食 東 風
Xuân thành nhật mộ, liễu tà hàn thực đông phong.
流 水 御 溝 腸 斷 上 陽 宮 女
Lưu thủy ngự câu, tràng đoạn Thượng-dương cung nữ.
但 有 幽 愁 種 種
Đãn hữu u sầu chủng chủng,
清 淚 波 波
Thanh lệ ba ba
悵 宿 願 之 多 違
Chướng túc nguyện chi đa vi
笑 此 生 之 浪 度
Tiếu thử sinh chi lãng độ
柳 氏 重 歸 之 約 好 會 難 期
Liễu thị trùng quy chi ước, hảo hội nan kỳ,
玉 蕭 再 合 之 緣 他 生 未 卜
Ngọc tiêu tái hợp chi duyên, tha sinh vị bốc,
願 君 自 愛
Nguyện quân tự ái
別 締 良 媒
Biệt đế lương môi,
無 以 一 日 之 恩
Vô dĩ nhất nhật chi ân
而 誤 百 年 之 計
Nhi ngộ bách niên chi kế
悠 悠 心 緒
Du du tâm tự
書 不 盡 言
Thư bất tận ngôn
未 得 鈞 㫖
Vi đắc quân chỉ
先 此 申 覆
Tiên thử thân phúc