Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/211

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
215
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Kế đó có một người áo đỏ, từ bên hữu-vu đi ra, cũng quỳ trước án mà tâu rằng:

— Công việc của sở thần coi giữ, có người họ Mỗ tên Mỗ, ngoan-ngu bất-pháp, giam-cầm trong ngục một năm nay chưa đem xét-xử. Nay xin được đem ra thỉnh-mệnh ở trước Vương-đình.

Nhân đọc một bản buộc tội như sau:

伙 聞 玄 黄 肇 判 分 陽 清 陰 濁 之 形
Phục văn huyền hoàng triệu phán, phân dương thanh âm trọc chi hình,
民 物 禀 生 有 善 惡 業 緣 之 異
Dân vật bẩm sinh, hữu ác nghiệp thiện duyên chi dị.
如 斯 種 種
Như tư chủng chủng
固 可 枚 枚
Cố khả mai mai
蓋 天 能 以 理 賦 人 不 能 使 人 皆 賢 聖
Cái thiên năng dĩ lý phú nhân, bất năng sử nhân dai hiền thánh.
人 能 以 身 率 性 不 能 無 性 或 昏 明
Nhân năng dĩ thân xuất tính, bất năng vô tính hoặc hôn minh.
故 有 倚 而 不 中
Cố hữu ỷ nhi bất trung
有 流 而 爲 惡
Hữu lưu nhi vi ác
吉 凶 之 動,判 然 牝 牡 驪 黄
Cát hung chi động, phán nhiên tẫn mẫu ly hoàng.
因 果 之 來,必 爾 形 聲 響 應
Nhân quả chi lai, tất nhĩ hình thanh hưởng ứng.