Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/193

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
197
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

更 䦨 咱 倦 夜 冰 寒
Canh lan thính quyện dạ băng hàn
煙 霞 此 去 無 蹤 跡
Yên hà thử khứ vô tung-tích
子 我 相 期 久 遠 看
Tử ngã tương kỳ cửu viễn khan.

Dịch:

Khe trong suối biếc nước ngon lành,
Đường thế chi màng đến lợi-danh.
Hang đá dễ nương mình phóng-khoáng,
Vòng trần khôn đặt bước chông-chênh.
Bóng tà giấc tỉnh trơ hình núi,
Băng lạnh đêm tàn cạn trống canh.
Mây khói rồi đây không dấu vết,
Đôi mình buộc chặt nghĩa non xanh.

Viên cũng ngâm rằng:

萬 壑 千 溪 有 徑 通
Vạn hác thiên khê hữu kính thông
悠 悠 拂 袖 任 西 東
Du du phất tụ nhiệm tây đông
興 來 逐 伴 春 山 雨
Hứng lai trục bạn xuân sơn vũ,
愁 去 分 携 別 浦 風
Sầu khứ phân huề biệt phố phong
湘 岸 無 聲 啼 落 日
Tương ngạn vô thanh đề lạc nhật
楚 天 有 淚 泣 彎 弓
Sở thiên hữu lệ khấp loan cung
我 投 林 木 君 巖 穴
Ngã đầu lâm mộc quân nham huyệt
堪 笑 求 安 計 不 同
Kham tiếu cầu an kế bất đồng.