Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/185

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
189
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

thành[1]. Vậy mà lại khinh thường sự đi sự đến, nhẫn-nhục tới ở với người, sờ đầu cọp, vuốt râu cọp, xuýt nữa thì không thoát miệng cọp. Như chàng Nhuận-Chi, thực là một người ngu vậy.


  1. Dương-thành, Hạ-sái là tên hai huyện thuộc đất nước Sở đời Xuân-thu, là nơi các quý công-tử được phong đến đấy. Bài phú của Tống-Ngọc có câu: « Hoặc Dương-thành, mê Hạ-sái »,