Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/117

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
121
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

quán Cao-đường[1], như thần Lạc-phố lướt sóng[2], như nàng Giang-phi cổi ngọc[3], như Lộng-Ngọc lấy Tiêu-Sử[4], như Thái-Loan gặp Văn Tiêu[5], như Lan-Hương gặp Trương-Thạc[6]. Bao nhiêu những chuyện cũ còn sờ-sờ đó; nếu thế này mà bị chê cười thì đã có những người trước ấy họ chịu đỡ tiếng cười cho mình.

Mọi người cùng phá lên cười rất vui-vẻ. Rồi đó mặt trời gác núi, các khách-khứa đều giải-tán cả. Sinh đùa bảo Giáng-hương rằng:

— Thì ra tất cả các cõi trời đều có chuyện phối ngẫu cả. Cho nên ả Chức-nữ lấy chàng Ngưu-lang, nàng Thượng-nguyên tìm chàng Phong-trắc[7], Tăng-Nhụ có bài ký Chu Tần[8], Quần-Ngọc có bài


  1. Sở-vương chơi ở quán Cao-đường, gặp một nàng thần-nữ, cùng chung chăn-gối.
  2. Thần-nữ ở Lạc-Phố tên là Bật Phi, con gái vua Phục-Hy. Sách Quần-ngọc có chép chuyện Trần Tư Vương gặp thần-nữ ở Lạc-phố.
  3. Hai nàng tiên Giang-phi chơi ở bến sông gặp Trịnh Giao Phủ, cởi ngọc minh-châu mà tặng cho. Trịnh nhận được ngọc đi được mấy chục bước thì ngọc không còn nữa mà những nàng kia cũng biến mất.
  4. Chàng Tiêu-Sử giỏi thổi ống tiêu, vua Tần Mục Công đem con gái là Lộng-Ngọc gả cho. Chàng dạy nàng thổi tiêu, chim phượng-hoàng nghe tiếng bay đến. Sau vợ chồng cùng cưỡi phượng mà bay lên trời.
  5. Chàng Văn-Tiêu gặp nàng tiên Thái-loan ở núi Tây tại đất Chung-lăng, hai người lấy nhau.
  6. Ngọc-nữ Đỗ Lan Hương lấy Trương-Thạc. Sau nàng về trên trời, Trương-Thạc rất thương nhớ.
  7. Phong-Trắc đọc sách ở trong núi sâu, bà tiên Thượng-nguyên phu-nhân đêm đến ve-vãn (xuất ở sách Thiên-hạ dị-kỷ).
  8. Chuyện Ngưu Tăng Nhụ đã chua ở trên.