Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/275

Trang này đã được phê chuẩn.

V

Ứng biến

Vũ-hầu hỏi rằng: Xe bền ngựa tốt, tướng mạnh binh cường, chợt gặp quân địch, rối loạn mất hàng thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Phàm cách chinh chiến, ban ngày lấy lá cờ cây phướn làm hiệu, ban đêm lấy trống chiêng còi kèn làm hiệu, vẫy tả thì tả, vẫy hữu thì hữu, đánh trống thì tiến, đánh chiêng thì dừng, thổi một thì đi, thổi hai thì họp, ai không theo như lệnh thì giết, ba quân phục uy, lính tráng tuân mệnh, như vậy thì không giặc nào mạnh mà không đánh được, mà trận nào vững mà không phá được.

Vũ-hầu hỏi rằng: Nếu địch đông ta vắng thì làm thế nào? Khởi thưa rằng: Tránh ở chỗ bằng, đón ở chỗ nghẽn. Cho nên nói rằng: Lấy một đánh mười, đâu bằng chỗ nghẽn, lấy mười đánh trăm, đâu bằng chỗ hiểm, lấy trăm đánh nghìn, đâu bằng chỗ ngẵng. Nay mình có ít quân mà quân địch chợt đến, khua chiêng đánh trống ở chỗ đường nghẽn, thì tuy họ có số quân đông cũng phải kinh động. Cho nên nói: Dùng đông chuộng chỗ dễ, dùng ít chuộng chỗ hiểm.

Vũ-hầu hỏi rằng: Quân địch đông-đúc, vừa mạnh vừa hăng, dựa vào thành lớn, ngồi trong thế hiểm,