Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/264

Trang này đã được phê chuẩn.
273
BINH PHÁP

được thầy thì làm nên nghiệp vương. được bạn thì làm nên nghiệp bá. Nay quả nhân bất tài mà quần thần không ai theo kịp, nước Sở thật là nguy thay, ấy cái điều vua Sở-Trang buồn mà nhà vua lại vui, thần trộm nghĩ lấy làm sợ. Vũ-hầu nghe rồi có vẻ thẹn.