Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/235

Trang này đã được phê chuẩn.
241
BINH PHÁP

Trương Dự rằng: Không nên chỉ biết lấy lửa đốt người, cũng nên phòng người đánh mình, suy độ số của bốn sao, biết ngày gió nổi thì phòng bị nghiêm cẩn.


Cho nên lấy lửa giúp cho sự đánh thì rõ.

Đỗ Hựu rằng: Lấy được phần thắng rõ lắm.

Mai Nghiêu Thần rằng: Rõ ràng dễ thắng.


Lấy nước giúp cho sự đánh thì mạnh.

Đỗ Hựu rằng: Nước xói dữ vào cho nên mạnh.

Trương Dự rằng: Nước có thể chia được quân địch thế họ chia thì thế ta mạnh.


Nước có thể tuyệt, không có thể đoạt.

Tào Công rằng: Dùng lửa giúp sức, lấy được phần thắng rõ lắm. Dùng nước giúp sức, chỉ có thể tuyệt được đường địch, chia được quân địch, chứ không thể cướp được súc tích của địch.

Trương Dự rằng: Nước đọng chỉ có thể cách tuyệt được quân địch, khiến cho trước sau không đi kịp nhau, lấy cái sự thắng một thời, nhưng không bằng lửa có thể đoạt được sự chứa đựng của địch khiến họ phải diệt vong. Hàn Tín tháo nước chém tướng Sở Long Thư, ấy là sự thắng một thời; Tào Công đốt tri trọng của Viên Thiệu, Thiệu nhân thế mà phải thua, ấy là khiến cho diệt vong đó. Nước không bằng lửa, cho nên nói tường về lửa mà nói lược về nước.


Này chiến thắng, tranh lấy, mà không xét định công lao là sự chẳng lành, gọi là « công cốc »

Đỗ Mục rằng: Chiến đã thắng được, tranh đã lấy. được, nếu không biên ghi người có công mà làm sự