Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/166

Trang này đã được phê chuẩn.
171
BINH PHÁP


Vục mà uống trước, khát.

Đỗ Mục rằng: Sai đi vục nước, chưa vục về mà uống trước, đó là bởi khát. Xem một người, có thể biết được cả ba quân.

Trương Dự rằng: Kẻ đi vục nước chưa kịp về trại mà đã uống trước, đó là vì ba quân khát vậy.


Thấy lợi mà không tiến, nhọc.

Tào Công rằng: Lính tráng nhọc mệt.

Đỗ Hựu rằng: Kẻ địch đến thấy cái lợi của ta mà không tiến đánh, ấy là vì nhọc mệt.


Chim đậu, rỗng.

Đỗ Hựu rằng: Quân địch lập nhiều dinh lũy để phô trương lực lượng, vậy mà lại có chim đậu ở bên trên, ấy là trong rỗng.

Đỗ Mục rằng: Đặt cái « hình ở » mà trốn đi. Tề với Tần giữ nhau, Thúc Hướng nói: có tiếng chim quạ kêu vui, chắc là quân Tề đã trốn đi rồi. Đời Hậu Chu, Tề vương Hiến đi đánh Cao Tề, sắp rút quân về, bèn lấy lá bách kên làm lều, đốt phân rác cho khói um lên rồi đi. Cao Tề trông hai ngày mới biết là cái trại không, đuổi theo không kịp. Ấy là để « hình ở » mà trốn đi đó.

Trần Hạo rằng: Đây nói kẻ địch nếu đi, dinh lều tất rỗng, chim chóc không sợ, bèn kêu đậu ở trên. Tử Nguyên nước Sở đi đánh Trịnh, sắp chạy, có quân gián điệp nói rằng: Lều Sở có chim, bèn thôi không chạy nữa, vì biết quân Sở đã đặt hình ở để mà trốn đi rồi. Thiên này là Tôn-tử bảo cách phân biệt thực dối của quân địch đó.