Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/3

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

俗語古語嘉言

TỤC NGỮ, CỔ NGỮ, GIA NGÔN

MAXIMES ET PROVERBES

PAR

PAULUS CỦA HUỲNH-TỊNH

DỐC-PHỦ-SỨ


SAIGON
IMPRIMERIE & LIBRAIRIE NOUVELLES
CLAUDE & Cie.


1896