Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/20

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 18 —
 1. Còn da long mọc còn chồi nên cây.
  Nghĩa là còn có thế, còn lập lại đặng ; người ta cũng nói rằng : còn tre thì măng mọc, không tuyệt giống.
 2. Con gái mười hai bến nước.
  Bến nước là chỗ người ta ghé mà qua đò ; thân con gái là như chiếc đò, gọi là thuyền tình, gặp người xứng đáng thì là bến trong, gặp người không xứng đáng thì là bến đục ; cả thảy có nhiều bến, lấy số mười hai mà nói cho xuôi vần.
 3. Con là máu, cháu là mủ.
  Ai nấy đều thương con hơn thương cháu.
 4. Con là nợ vợ là oan gia.
  Nói về con dại vợ ngây, gia tình bần bách, thì câu nầy dễ hiểu hơn. Người ta hay nói rằng : thê truyền tử phược, nghĩa là con vợ là dây bó buộc, làm cho người đờn ông mất sự thong thả.
 5. Con mắt là ngọc.
  Đặt ra có con mắt, thì phân biệt sự thiệt giả, tốt xấu, đừng để cho ngư mục hổn châu, nghĩa là con mắt cá lộn với hột châu.
 6. Còn người còn của.
  Dạy người ta không nên sờn lòng, hễ còn sống thì còn làm đặng mà ăn, có câu rằng : người chết của hết.
 7. Con ruồi đỗ nặng đòn cân.
  Nghĩa là trong một mảy cũng có nặng nhẹ, hơn thua.
 8. Con sâu làm rầu nồi canh.
  Bị một con sâu làm cho phải bỏ nồi canh, nghĩa là phải hại đến việc khác. Vì một người mà bà con phải rầu buồn.
 9. Con tỏ cha tớ tỏ thầy.
  Nghĩa là can danh phạm ngãi.
 10. Con trai đen dái, con gái đen đầu.
  Ấy là dấu làm chứng về sự con nít mới sanh bẩm thọ mạnh mẽ.
 11. Công giả trường.
  Nghĩa là, luống công khó nhọc. Dọc bãi biển có con giả trường hình tích giống con cua mà nhỏ lắm, hay xúc cát đem lên bãi mà kiếm vật ăn, bị sóng dánh nước xao cũng cứ việc làm mãi. Có câu hát rằng : Công-gia-Trường thường ngày xe cát, sóng ba đào ai xét công cho.
 12. Cốt nhục tương tàn.
  Nghĩa là bà con hại nhau.
 13. Cư bất quá dong tất.
  Ở chẳng qua có chỗ để đầu gối. Nghĩa là ở vừa được thì thôi ; không cầu chỗ ở.
 14. Cú kêu dữ miệng cú.
  Cú là con chim hay đem tin dữ, cũng là chim bất tường, chỉ nghĩa là ai làm dữ nấy lo.