Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 4.pdf/9

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 237 —

nhưng khi quốc-vương đem nó về Xiêm, tôi xin cùng quốc-vương một đều, là phải cho nó mỗi bữa lạy phật nghe kinh, nếu chẳng vậy, thì tôi e nó không chịu ở, vì nó tuy rằng bề ngoài là hình thù thú vật, nhưng mà bề trong là lòng dạ phật thần, chớ chẳng phải như nhiều kẻ ở thế-dang nầy, bề ngoài thì diện mạo người ta, mà bề trong là ruột gan cầm-thú.

Chất-Tri nghe rồi gặt đầu và nói rằng:

— Lời của thoàn-sư nói đó. tôi nghe có ý vị thăm trằm, và dòm thấy tình đời đích xát. Vậy tôi xin hứa cùng thoàn sư rằng: tôi sẻ y lời thoàn-sư dặn bão, nói rồi Chất-Tri xin vào tháp hành lương bái phật.

Khi Chất-Tri vào tháp đứng trước phật đài hành hương thì thằm thỉ khấn rằng:

— Tôi là Chất-Tri đem binh về triều, quyết trừ đãng nghịch, xin phật trời phò hộ cho tôi được thắng trận thành công, và được lên ngôi quốc-vương, cầm quyền chánh trị, thì tôi nhứt nguyện tu tạo các chùa trong nước Xiêm, và sùng bái theo đạo từ bi, mà qui y thọ phái, và tôi sẻ tu bổ tháp nầy lại cho tữ tế trang hoàn, khấn rồi lui ra nói với sãi ấy rằng:

— Tôi rất cám ơn thoàn sư có lòng hoan hĩ mà để con bạch-hầu nầy lại cho tôi, vậy tôi xin hứa với thoàn-sư rằng: khi tôi về tới Xiêm lo lắng công việc thành rồi, tôi sẻ cho người đến đây huờn tiền công-quả cho lão-sư, và tu bổ tháp nầy tữ tế, nói rồi liền từ giã sãi già, và dắc con bạch-hầu về trại.