Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/8

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 76 —

— Nếu các anh em có lòng chiếu cố thì tôi đâu lẻ thối sút cáo từ.

Hà-hỉ-Văn nghe nói rất mừng liền bão dọn tiệc ra rồi mời hết thảy anh em, và bốn tên quân nhơn của Nguyễn-hửu-Thoại cũng đều vào dự tiệc.

Trong khi ăn uống, quạt gió hiu hiu thổi mát, đèn trăng vặt vặt sáng lòa, thanh thao bên kẹt dế ngâm, xao-xác ngoài gành sóng vỗ. Nguyển-hữu-Thoại ngó lên, thấy mấy con dơi đương bay phưỡng phất trên không, bèn day lại nói với cô An-Tôn và Hà-hỉ-Văn rằng:

— Xin lổi cô nương và Túc-hạ cho tôi mượn cây ná bắn con dơi trên kia một mũi thử coi, nói rồi bước lại lấy câu ná dương lên và ráp tên.

Cô An-Tôn và các anh em đều ngước mặt lên xem, thấy Nguyển-hửu-Thoại mắt nhắm con dơi đương bay rồi bắn lên một mủi, tức thì dơi ấy rớt ngay giửa sân, cã thảy những người trong tiệc đều la lên một tiếng khen hay, rồi vổ tay nghe kêu bốp bốp.

Cô An-Tôn và Hà-hỉ-Văn thấy vậy củng đều kinh dị, và khen cho Nguyển-hửu-Thoại có tài bắn giỏi phi thường, và mủi tên ấy thật là một mũi thần tiễng.

Khi mãng tiệc rồi, Hà-hỉ-Văn nói với Nguyễn hữu-Thoại rằng:

— Cảm phiền quan nhơn, xin quan-nhơn về bẩm lại cho Đức Nguyễn-Ánh hay rằng: ngày mai chúng tôi sẻ đến yết kiến ngài, và mời ngài lên sơn-động xem chơi cho biết.

Nguyễn-hửu-Thoại nói: tôi sẻ y lời, nói rồi từ