Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf/23

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 91 —

Lê-văn-Quân tại Mô-Xài. Lê-văn-Quân bèn trao mật thơ cũa đức Nguyển Ánh cho Đổ-thanh-Nhơn xem và nói rằng:

Điện-Hạ bây giờ đương chiêu tập mấy đạo binh nghĩa-dõng ỡ Cần-thơ, bảo tôi thông tin cho tướng quân hay, khắc kỳ nội một tháng, thì phải hội binh tại Saigon mà diệt trừ quân giặc.

Đổ-thanh-Nhơn xem mật thơ rồi mỉn cười mà nói rằng:

— Ngươi hãy về bẫm lại cho Điện-Hạ hay rằng: xin ngài chớ lo, ta sẻ lấy thành Gia-định lại trong nháy mắt, và chém đầu tướng giặc là Tư-khấu-Oai trước khi ngài tới Saigon.

Lê-văn-Quân nghe Đỗ-thanh-Nhơn nói chẩm hẩm thì nghĩ thằm rằng: Tư-khấu-Oai là một tên kiện tướng cũa Tây-sơn, đánh giặc đã nỗi danh, mà sao Đổ-thanh-Nhơn dám đại ngôn quyết đoán như vậy.

Kế nghe Đổ-thanh-Nhơn day lại nói với một tướng kia là Đỗ-Bãng và bão rằng:

— Ngươi hãy qua đồng-môn sắp đặt năm chục chiến-thuyền và sáu trăm thủy binh cho sẳn. Hạn trong hai mươi ngày nửa, phải ra đánh lấy đồn Tâm-kỳ, và ngăn đón quân giặc, đừng cho chúng nó ra khõi sông Nhà-Bè địa phận.

Tướng ấy vâng lịnh lui ra, còn Đổ-thanh-Nhơn truyền cho các tướng kia sắm sữa kéo binh tấn tới.