Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 1.pdf/11

Trang này cần phải được hiệu đính.
VII

Tôi nghe qua lấy làm tán dương ông có cái hoài cãm với nguồn gốc nước nhà, nên xin có mấy lời trước nầy khen ngợi ông là người lưu tâm về sử-học vậy.

NGUYỂN-TỬ-THỨC

Cựu chủ bút tờ Đông-Pháp và
hiện thời chủ bút tờ Canh-Nông