Trang này cần phải được hiệu đính.
— 81 —

Ngủ đẳng thị vệ; Nam bắc tào đốc vận; Hộ vệ trưởng; chư quan tấn thủ, thủ ngữ; Thuận-an phòng hải vệ, cai đội; Hưng-bình du mộc nhị bảo, cai đội; Thuộc binh cai đội; Hưng-hóa, Tuyên-quang, Lạng-sơn các cơ, cai đội; Hiệu Thuận-cơ chánh đội trưởng suất đội; chư Tỉnh các vệ cơ chánh đội trưởng suất đội; Trấn-định, Trấn-man, Lạc-hóa, An-biên các cơ cai đội; Tùng-thiện, Thiên-thiện, Qui-thiện, An-thiện cùng các tỉnh Thổ binh cai đội.

Tùng lục phẩm sắc thọ kỉnh tiết tá kị húy, thụy là Hùng tiết, Phó bộ quân hiệu.

Tuyên húy đồng tri; Tập ấm ân kị húy; Trợ quấc lang; Thuộc binh chánh đội trưởng suất đội; Ninh-bình sấp ra Bắc, mộ binh các cơ chánh đội trưởng suất đội; Tùng-thiện, Thiên-thiện, Qui-thiện, An-thiện chánh đội trưởng suất đội.

Chánh thất phẩm, sắc thọ Hiệu trung kị húy, thụy là Hùng quả:

Tại kinh chư dinh vệ đội trưởng; ngủ quân chánh đội trưởng; Định dõng chánh đội trưởng; Nội tạo các cuộc tượng chánh ti tượng; Hòa thinh nhạc trưởng; Thanh bình ca trưởng; Thiên hộ.

Tùng thất phẩm, sắc thọ hiệu trung tá kị húy, thụy là Hùng cảm:

Hưng bình du mộc nhị bảo chánh đội trưởng; phó Thiên hộ; Nam bắc tào lảnh vận Thiên tổng; chư trạm dịch thừa; chư tỉnh vệ cơ đội trưởng; Tập ấm phụng ân húy; Nội tạo các cuộc tượng, phó ti tượng.

Chánh bát phẩm, sắc thọ trung tín hiệu húy, thụy là Dõng kiên:

6