Trang này cần phải được hiệu đính.
— 68 —

quan Thượng ti, là Tổng đốc, hoặc Tuần phủ biết trước. Như phải là việc dân sanh lợi bịnh, mà ý kiến khác nhau, hoặc phải quan Thượng ti làm ngang, hiếp chế, thì mới cho làm tờ thật phong lại mà tâu ngay.

Vã như sự thể trong tỉnh Cao-bằng không đồng cùng các nơi khác; hễ tại tỉnh ấy có sự chi quan cẩn, thì hai ti bố, án phải tính với nhau, cho hội hàm mà làm giấy gởi ngay, mà cũng phải báo cho Tuần phủ Lượng-bình biết. Còn về việc cả thể phải đổi, phải làm, thì sẽ hội hàm, lại báo cho Tuần phủ xét đi xét lại, làm tờ tâu xin thi hành. Về các việc khác thuộc về ti nào, thì do ti ấy cứ lệ thường chiếu biện: việc phải tâu, thì làm giấy tâu, việc phải tư Bộ, thì cứ làm giấy cho Bộ.

Hiệu Minh-mạng năm thứ mười lăm, có chỉ dụ rằng: buổi trước các địa phương kêu là trấn, đặt có quan võ làm Trấn thủ, còn chức Hiệp trấn, Tham hiệp thì về quan văn, hay hết các việc binh dân sự vụ, nay mới đặt tỉnh cùng đặt chức Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chánh, Án sát, Lảnh binh, quiền thống nhíp về nơi Tổng đốc, Tuần phủ, thì Bố chánh, Án sát, Lảnh binh, đều phải thính tùng; bằng tỉnh nào đặt Bố chánh, Án sát, Lảnh binh mà thôi, chức phận không cao thấp gì hơn nhau là bao nhiêu, thì phải tùy theo việc bàn tính cùng nhau mà làm mới được xong xuôi. Như việc chi phát tiền lương, tra biện án kiện, trạch cử phủ, huyện văn chức, cùng các chức tầm thường, đều do nơi Bố, Án, cứ chức phận mình mà tính, quiền Lảnh binh không phải dự vào. Chí như trạch cử vỏ chức, sai phái bàn binh, phân bổ đồn trại, cùng việc tuần phòng, đánh bắt, có phải là việc giặc, thì chuẩn cho chánh phó Lảnh binh trong tỉnh hội đồng cùng Bố, Án mà nghị việc; việc phải tâu, thì