Trang này cần phải được hiệu đính.
— 64 —

Ninh-thới 2 phủ, đều do chức Tuyên phủ sứ Hãi-tây quản hạt; Hãi-hòa, Hà-bình 2 phủ, đều do chức Tuyên phủ sứ Hãi-hòa quản hạt; Sơn-tịnh, Mỷ-tài 2 phủ, đều do quan Tuyên phủ sứ Sơn-tịnh quản hạt.

Lại nghị chuẩn Thái-an, Thượng-phong, Nam-thạnh, Bình-xiêm, Hãi-bình, Ngọc-bi, Hãi-ninh, Trung-hà, Quế-lâm, Mỷ-tài 10 huyện đều trừ ra để cho phủ kiêm lý, không phái huyện; Du-trung, Hoa-lâm 2 huyện đã có người quyền thự cũng trừ ra; còn 11 phủ, huyện khác, đều đặt tri phủ, tri huyện, giáo thọ, huấn đạo.

Hiệu Thiệu-trị năm thứ hai, tài tỉnh các quan lại đã đặt tại Trấn-tây.CÁC TỈNH ĐỐC, PHỦ, 撫督省各

vice-roi, gouverneur de province.

Nam-ngãi Tổng đốc 1, ngồi tại phủ Điện-bàn; Bình-phú Tổng đốc 1, ngồi tại phủ Hoài-nhơn; Định-biên Tổng đốc, ngồi tại phủ Tân-bình; Long-tường Tổng đốc, ngồi tại phủ Định-viển; An-hà Tổng đốc, ngồi tại phủ Tuy-biên; An-tịnh Tổng đốc, ngồi tại Anh-sơn phủ thuộc Nghệ-an; Thanh-hóa Tổng đốc, ngồi tại phủ Thiệu-hóa; Hà-ninh Tổng đốc, ngồi tại phủ Hoài-đức; Định-an Tổng đốc, ngồi tại phủ Thiên-trường thuộc Nam-định; Hãi-an Tổng đốc, ngồi tại phủ Bình-giang thuộc Hãi-dương; Sơn-hưng-tuyên Tổng đốc, ngồi tại phủ Quảng-oai thuộc Sơn-tây; Ninh-thái Tổng đốc, ngồi tại phủ Từ-sơn thuộc Bắc-ninh; ấy đại để hai tỉnh lớn, hoặc ba tỉnh nhỏ sáp vô một, đặt 1 ông Tổng đốc.