Trang này cần phải được hiệu đính.
— 51 —

Có hàn lâm viện Thị độc học sĩ, Thị giảng học sĩ, Thị độc, Thị giảng, Thừa chỉ, Trước tác, Tu soạn, Biên tu, Kiểm thảo, Điển bộ, Đải chiếu, Cung phụng, chức chế nhiều bậc.

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định quan chế:

Hàn lâm viện Chưởng viện học sĩ, hàn lâm viện Trực học sĩ đều chánh tam phẩm; Thị độc học sĩ chánh tứ phẩm; Thị giảng học sĩ tùng tứ phẩm; Thị độc chánh ngủ phẩm; Thị giảng, Thừa chỉ đều tùng ngủ phẩm; tu soạn tùng lục phẩm; biên tu chánh thất phẩm; kiểm thảo tùng thất phẩm; điển bộ tùng bát phẩm; đải chiếu tùng cửu phẩm.

Hiệu Tự-đức năm thứ bốn, chuẩn hàn lâm viện bút thiếp thức, đải chiếu, cung phụng đều tùng cửu phẩm.

Hội điển nhà Thanh, có chức khổng mục hay việc thâu trử đồ tịch; có Thứ kiết sĩ là những người vào viện mà học tập, không lảnh chức gì.QUAC TỬ GIÁM, 國子監

instruction publique.

Quản lý đại thần 管理大臣 2 ông, đều có chỉ chọn riêng.

Tế tửu, 祭酒 1; Tư nghiệp, 司業 2; Học chánh, 學政 2; Giám thằng, Điển bộ, Điển tịch, đều 1 người; vị nhập lưu 6.

Chưởng phép thành duân[1] dỉ giáo quấc tử cùng các con dân tuấn tú để mà chọn dùng. Giám thằng chưởng học qui, đốc bài vở, xét sự siêng năng, phân định bổng học; điển bộ, chưởng bộ thơ; điển tịch chưởng kinh sữ. Hội điển nhà Thanh có chức bác sĩ chưởng việc cắt nghĩa kinh sữ; có chức trợ giáo, bạn độc, chánh tự, phụ việc dạy dổ.
  1. Nhà học làm cho nên tài đức.