Trang này cần phải được hiệu đính.
— 31 —

Sous-directeur.

2e Direction. — Matériel.

Directeur.

Sous-directeur.

4e Direction. — Colonies.

Conseiller d’État, directeur.

Directeur adjoint.

1er Bureau. — Administration générale et affaires politiques.

Chef du bureau.

Chef-adjoint.

2e Bureau. — Administration intérieure et finances.

3e Bureau. — Justice et régime pénitentiaire.

4e Bureau. — Fonds, hôpitaux et vivres.

5e Bureau. — Service du Haut-Fleuve du Sénégal et du Niger.

Phó Tổng lý, đều dùng chức lớn, các ti sau cũng vậy.

Ti thứ hai. — Về vật hạng.

Chánh Tổng lý, dùng chức lớn.

Phó Tổng lý.

Ti thứ tư. — Về các thuộc địa.

Tham nghị, Tổng lý.

Phụ Tổng lý.

Phòng nhứt. — Chuyên việc lý trị chung cùng việc bang giao.

Thủ lảnh.

Phó Thủ lảnh.

Phòng nhì. — Chuyên biện các việc tiền luơng, việc hộ.

Phòng ba. — Chuyên biện các việc hình ngục.

Phòng tư. — Chuyên biện về việc tiền lương, việc nhà thương cùng là vật thực.

Phòng năm. — Chuyên biện về sở công tác bên Sông-lớn Sénégal và Niger.Phụ các chức tước lớn bên thủy, bên bộ, cùng hai bên văn vỏ.

Maréchal.

Général de divison.

Général de brigade.

Chư dinh đô thống phủ, Đô thống.

Bộ binh Thống chế, Đô thống.

Bộ binh Đề đốc, Chưởng cơ.