Trang này cần phải được hiệu đính.
— 13 —

Commis rédacteur.

Commis de comptabilité.

Trước tác lang, thơ thủ có nhiều hạng; có thông sự, ký lục Annam, nhà tơ, thơ ký.

Tri sự hay việc thơ toán, Cai hạp, có nhiều hạng.2e Bureau. — Phòng nhì.

— Chuyên về công việc cầu-đường, nhà cữa, cùng các sở coi việc. — Chịu giấy làm giá cả. — Giấy hiệp đồng, lảnh biện vật hạng cùng công việc làm. — Suy tính, làm giấy lảnh tiền về đồ dùng cùng công việc làm. — Các kho dự trử, cấp phát vật hạng. — Đồ dùng cùng đồ công nhu cho các phòng. — Việc đường sá. — Phân đường lộ, lấy mực cất nhà, mực đường. — Xét dọn bộ sổ vật hạng, cùng bộ sổ công việc làm.

Có chánh, phó thủ lảnh cùng các chức việc y như phòng nhứt; các phòng sau cũng vậy.3e Bureau. — Phòng ba.

— Chuyên về sổ bộ chung. — Canh nông, kị nghệ, buôn bán, tàu thuyền. — Giao thông ngoại quấc. — Việc sửa trị. — Việc làm phước; cuộc làm phước, nhà nuôi bịnh. — Việc giáo hóa, lễ nhạc. — Việc tuần sai. — Việc án. — Việc khám đường, đồ lưu. — Bộ sanh-tử, hôn-thú. — Việc bảo giáp. — Thâu giữ sách vở. — Công việc thông dịch. — Truyền rao. — Gia-định-công-văn, Gia-định-báo, hội điển, điều lệ thuộc về dinh Thống lý. — Họa đồ, bảng đồ. — Cuộc nhà in.